Vrijwillige bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie

17-02-2023
Shahbanu Sadiekkhan

Het aantal ondernemers in Nederland dat vrijwillig overweegt om te stoppen neemt toe. Steeds vaker kiezen ondernemers voor een (turbo)liquidatie van hun B.V. of stichting in plaats van een faillissement. Op 16 februari 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd de bedrijfsbeëindiging door middel van een turboliquidatie aan banden te leggen. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd en de wet ingaat, zullen er striktere regels gelden voor de bedrijfsbeëindiging middels een turboliquidatie.

Het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (hierna te noemen: “het wetsvoorstel”) introduceert nieuwe verplichtingen voor het bestuur van een rechtspersoon in geval van een turboliquidatie. In het wetsvoorstel wordt gepleit voor de wettelijke verankering van een verantwoordings- en mededelingsplicht voor bestuurders. Daarnaast wordt betoogd dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid zou moeten krijgen om bestuurders langs de civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen, indien zij niet aan hun verplichtingen voldoen.

Het wetsvoorstel beoogt de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren, transparantie te vergroten en misbruik van inactieve rechtspersonen tegen te gaan. De geïntroduceerde verantwoordingsplicht van het bestuur en het inzagerecht van de schuldeiser – wanneer het bestuur niet aan de verantwoordingsplicht voldoet – dragen eraan bij dat de schuldeiser beter in staat is om inzicht in de financiële situatie van de onderneming te verkrijgen voordat zij werd ontbonden. 

1. Verantwoordingsplicht 

In het geval van toepassing van turboliquidatie ontstaat er conform het wetsvoorstel een verplichting voor het bestuur om binnen een termijn van veertien dagen (lees: tien werkdagen) na ontbinding van de rechtspersoon bepaalde stukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Blijkens de toelichting bij het wetsvoorstel dienen de navolgende stukken te worden gedeponeerd:

  • de slotbalans en staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar indien op het moment van ontbinding nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt; 
  • een beschrijving van de redenen van het ontbreken van baten en het bestaan van schulden; 
  • de jaarrekening(en) over de boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke verplichting tot openbaarmaking geldt.

2. Mededelingsplicht 

De bestuurders van de ontbonden rechtspersoon zijn volgens het wetsvoorstel verplicht om eventuele schuldeisers terstond op de hoogte te brengen van de turboliquidatie, nadat voornoemde  financiële stukken bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd. Deze mededeling geschiedt schriftelijk en enkel wanneer het bestuur beschikt over de contactgegevens van schuldeisers. 

3. Bestuursverbod 

Voorts wordt in het wetsvoorstel de bestaande regeling van het civielrechtelijke bestuursverbod van artikel 106 e.v. van de Faillissementswet uitgebreid. Het wetsvoorstel voorziet in een bevoegdheid voor de rechtbank om op verzoek van het Openbaar Ministerie (aangewezen) bestuurders een bestuursverbod op te leggen indien één of meer schuldeisers van de ontbonden rechtspersoon onbetaald zijn gebleven. Een bestuurder loopt het risico een dergelijk bestuursverbod opgelegd te krijgen indien hij zich schuldig heeft gemaakt aan één van de navolgende feiten:

  • er is niet voldaan aan de voornoemde financiële deponeringsplicht; 
  • in aanloop naar de ontbinding zijn er doelbewust namens de rechtspersoon handelingen verricht of nagelaten waardoor één of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld; Of
  • of de bestuurder is herhaaldelijk betrokken geweest bij een beëindiging van een rechtspersoon met achterlating van schulden, ontbinding zonder baten met achterlating van lasten of een faillissement en de bestuurder kan daarvan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. 

Ondernemers die een bedrijfsbeëindiging overwegen, dienen er dan ook rekening mee te houden dat de regels omtrent turboliquidatie aangescherpt zullen worden. 

Bent u een bestuurder en heeft u hulp nodig bij de beëindiging van uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met Davids Advocaten.