V&D in surseance van betaling. Wat nu?

23-12-2015
Jan Davids

Op 23 december 2015 is surseance van betaling verleend aan V&D. Navraag bij de rechtbank Amsterdam heeft uitgewezen dat alle rechtspersonen van V&D en alle rechtspersonen van La Place in surseance van betaling zijn.

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling is een juridische procedure die de schuldenaar zelf aanvraagt als hij voorziet dat hij zijn opeisbare schulden niet langer kan voldoen. Het geeft de schuldenaar de tijd om te reorganiseren en te trachten met zijn schuldeisers een akkoord te sluiten. De rechtspersoon die in surseance verkeert wordt aangeduid als ‘sursiet’.

De surseance van betaling wordt voorlopig verleend voor een zekere duur (meestal 2 tot 4 maanden) waarna een zitting volgt waarbij een verzoek tot verlening van een definitieve surseance wordt behandeld. De bestuurders van de schuldenaar zijn niet meer alleen bevoegd. Er wordt door de rechtbank een (of meer) bewindvoerder(s) aangesteld die, naast de bestuurders van de rechtspersonen die in surseance zijn, bevoegd zijn om de sursiet te vertegenwoordigen.

Ik ben crediteur/leverancier. Wat zijn de gevolgen voor mij?

Kern van de surseance is een uitstel van betaling aan schuldeisers van vorderingen die voorafgaand aan de surseance zijn ontstaan en waarvoor de surseance geldt. Kortweg betreft het concurrente schulden. De surseance heeft geen werking voor vorderingen waaraan een voorrang verbonden is (preferente schulden of schulden die gezekerd zijn met een pand- of hypotheekrecht).

Bent u leverancier (crediteur) en heeft u vorderingen op een rechtspersoon van V&D dan is de kans groot dat u deze niet betaald zult krijgen.

Bij levering vanaf datum surseance kunnen de volgende situaties zich voordoen:

  1. U bent leverancier en vraagt betaling voorafgaand aan levering. Dit biedt uiteraard de beste zekerheid.
  2. U heeft een lopende (wederkerige) overeenkomst met een V&D of La Place rechtspersoon. Daaruit ontstaan ook vanaf datum surseance van betaling (betalings)verplichtingen over en weer. De wetgever heeft voor deze situaties bepaald dat de wederpartij aan de schuldenaar en de bewindvoerder moet vragen of de verplichtingen van de sursiet worden nagekomen. Indien zij zich daartoe niet binnen een redelijke termijn bereid verklaren verliezen zij het recht nakoming te vorderen. Indien de schuldenaar en de bewindvoerder zich wel bereid verklaren zijn zij verplicht om desgevraagd zekerheid te stellen. Hiermee heeft u als leverancier/crediteur in elk geval zekerheid over betaling van diensten/leveringen vanaf datum surseance.
  3. Een aantal leveranciers heeft een zogenaamde ‘dwang’ positie. Dit betekent dat de surseance van betaling geen verdere doorgang kan vinden als een dergelijke dwang crediteur zijn diensten beëindigt. Voor wat betreft de leveranciers van nuts voorzieningen is hiervoor een regeling getroffen in de faillissementswet. Het is deze partijen niet toegestaan hun leveranties te beëindigen als middel om vorderingen voorafgaand aan de surseance betaald te krijgen. Of dit ook niet is toegestaan voor andere ‘dwang’ crediteuren zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

Ik ben leverancier/crediteur van V&D of la Place rechtspersonen. Wat moet ik nu doen?

Het is allereerst van belang dat u in uw overeenkomst met V&D of La Place nagaat of er specifieke clausules instaan ingeval van een surseance van betaling. Soms zal dit gelden als een default waardoor het contract eindigt. Let daarbij goed op welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Als u een lopende overeenkomst heeft met V&D dient u zekerheid te vragen voorafgaand aan de levering van een dienst of goed. De beste zekerheid is uiteraard betaling voorafgaand aan de levering. Maar ook een bankgarantie kan uitkomst bieden. De kans dat u snel duidelijkheid krijgt van de bewindvoerders is echter klein. Zij zijn, zeker in de beginfase, te druk bezig. Slechts ingeval u een zeer belangrijke leverancier bent zullen de sursiet/bewindvoerders snel met u tot overeenstemming willen komen over leveranties tijdens de surseance periode en te stellen zekerheden.

Ik heb een eigendomsvoorbehoud. Wat kan ik doen?

Naar wij hebben begrepen is er een zogenaamde ‘afkoelingsperiode’ gelast door de rechterbank. Dat betekent dat leveranciers hun goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet kunnen ophalen gedurende deze afkoelingsperiode. Nadere berichten hierover volgen.

Wat gaat er gebeuren?

De kans is groot dat de bewindvoerders gedwongen zijn om snel omzetting van de surseance naar faillissement te verzoeken. Dit hangt samen met de aard van de activiteiten (verkoop van kleding en andere retail producten) waardoor veel leveranciers met een eigendomsvoorbehoud hun eigendomsrechten claimen (zie ook hiervoor). Dit maakt de situatie snel onhoudbaar. Daarnaast zien wij weinig mogelijkheden voor de bewindvoerders om een boedelkrediet te verkrijgen bij gebrek aan zekerheden die gesteld kunnen worden.

Zodra er nieuwe relevante informatie is zullen wij deze pagina updaten.

Indien u een leverancier of schuldeiser bent van een V&D of La Place rechtspersoon zijn wij u uiteraard graag van dienst.