Recht van Reclame: Onbekend maakt onbemind

25-09-2015
Nils Reerink

Artikel 7:39 BW regelt het recht van reclame. Het artikel stelt een crediteur in staat om bij onbetaalde facturen geleverde roerende zaken (niet register goederen) van een afnemer terug te krijgen. Dat recht bestaat ook in het geval van faillissement.

Wel is het van belang om conform de wettelijke regeling tijdig – op straffe van verval van het recht – een schriftelijk beroep op het recht van reclame te doen door ofwel 1.) binnen 6 weken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden, dan wel 2.) binnen 60 dagen te rekenen vanaf de dag waarop de afnemer (of een derde namens hem) de roerende zaak onder zich heeft genomen. Het recht van reclame is een wettelijk recht dat – anders dan bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud – van rechtswege geldt. Contractueel behoeft er derhalve niets tussen partijen te zijn afgesproken. Het juridische gevolg van het inroepen van het recht van reclame is dat de koop wordt ontbonden en de eigendom van de geleverde maar niet betaalde zaken met terugwerkende kracht terugkeert bij de crediteur.

Mocht de afnemer in faillissement komen te verkeren, dan blijft de crediteur als formele eigenaar daartegen beschermd. De curator zal de geleverde zaken op eerste verzoek dienen terug te leveren. Mocht een deel van de zaken al zijn betaald of zelfs doorverkocht, dan zal slechts teruggave van het aanwezig niet betaalde deel aan de orde zijn. In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling van de prijs kan de crediteur slechts de geleverde zaak in zijn geheel terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde. Indien geleverde en onbetaalde zaken reeds zijn verwerkt in een eindproduct – denk aan zand ten behoeve van cement – dan blijft het beroep op het recht van reclame buiten effect.

Conclusie: het recht van reclame is een sterk wettelijk recht dat in geval van faillissement een effectief rechtsmiddel kan zijn om schade te beperken, mits tijdig en op de juiste wijze ingeroepen. Davids Advocaten staat u daarbij graag bij.