Ondernemingen in financiële moeilijkheden door Corona virus

13-03-2020
Jan Davids

Inmiddels wordt in alle hevigheid duidelijk dat de Corona crisis een grote impact heeft op het bedrijfsleven in Nederland. De gevolgen zijn zeer acuut en ondernemingen die tot voor kort kerngezond leken blijken ineens kwetsbaar voor de financiële gevolgen.

De overheid heeft aangegeven maatregelen te nemen om ondernemingen te ondersteunen. Zo kunnen werkgevers werktijdverkorting aanvragen en overweegt de overheid de mogelijkheid voor ondernemingen in het MKB om borgstellingskredieten aan te vragen. Waar het pakket aan maatregelen verder uit zal bestaan is op dit moment echter onzeker. Voor veel bedrijven die geconfronteerd worden met een plotselinge vraaguitval zal dit echter te laat komen.

Indien een onderneming voorziet dat zij niet meer haar schulden kan betalen dient zij maatregelen te nemen. Naast overleg met de huisbank kunnen de volgende maatregelen van belang zijn.

Meldt betalingsonmacht bij de belastingdienst voor belastingen en / of pensioenpremies. De meldingsplicht geldt voor loonbelasting, omzetbelasting (BTW), accijnzen, verbruiksbelastingen, kansspel belastingen en milieubelasting. Dat betekent dat u als bestuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor onbetaalde vennootschapsbelasting. De melding dient te worden gedaan binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden. Voor het doen van de melding kunt u gebruik maken van het formulier dat u kunt downloaden van de website van de belastingdienst.

 • Onderzoek de mogelijkheid van werktijdverkorting (WTV). Criteria die het ministerie van SZW hanteert zijn: 
  – WTV wordt aangevraagd voor ten minste 2 kalenderweken en ten hoogste 24 kalenderweken; 
  – ten minste 20% van de arbeidscapaciteit kan niet worden benut; 
  – vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden; 
  – die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. 

  Over het algemeen wordt aangenomen dat het Coronavirus kan worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid die niet tot het normale ondernemersrisico behoort. Om in aanmerking te komen dient u een vergunning aan te vragen bij het ministerie van SZW. De WTV zelf moet worden aangevraagd bij het UWV. De WW-uitkering voor de betrokken werknemers wordt door het UWV aan de werkgever betaald.

 • Controleer contracten (de toepasselijke algemene voorwaarden) met leveranciers of er een clausule in staat dat ingeval van overmacht de overeenkomst onmiddellijk kan worden beëindigd zonder schadeplichtig te worden. Dit voorkomt mogelijk aanspraken van contractspartijen ingeval afspraken niet langer na kunnen worden nagekomen als gevolg van een vraaguitval.
 • Indien er sprake is van een huurovereenkomst met (te) hoge huur lasten kan een surseance van betaling mogelijk uitkomst bieden. In een surseance van betaling heeft de onderneming de mogelijkheid om een huurovereenkomst te beëindigen op een termijn van maximaal 3 maanden (art. 238 jo. 228 Fw) waarna de surseance kan worden ingetrokken (art. 247 Fw).
 • Indien het omlaag brengen van kosten (loonkosten, huurlasten, overige financieringslasten) op korte termijn niet mogelijk is, biedt een doorstart vanuit faillissement mogelijk uitkomst. Daarbij dient de onderneming goed te onderbouwen dat er na de doorstart onder de huidige onzekere marktomstandigheden wel een business case is die voldoende opbrengsten genereert om te kunnen overleven. De mogelijkheden om waarde te behouden met een doorstart gedurende een periode van vraaguitval, hangt sterk samen met de zekerheidspositie van de bank.

Welke maatregelen het beste kunnen worden genomen zal afhangen van het specifieke geval. Wij adviseren u daar graag over. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Davids Advocaten (via jan.davids@davidslaw.nl of 088 – 500 43 00).