Inzagerecht curator in privé administratie

13-07-2014
Mark-Hendrik de Vries

Mag een curator de in beslag genomen documenten en gegevensdragers van de echtgenote en kinderen van de bestuurder van failliet onderzoeken?

Deze kort geding procedure gaat over de afweging van het belang van een curator om de administratie van de failliet veilig te stellen (art. 92Fw) en het belang van derden op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op grond van art. 92Fw dient de curator onmiddellijk na zijn benoeming alle administratie, waaronder ook de digitale administratie, van de failliet veilig te stellen.

Hiermee wordt voorkomen dat de administratie verdwijnt of nog wordt bijgewerkt c.q. gewijzigd. De bevoegdheid van art. 92 Fw strekt zich in beginsel slechts uit over bescheiden en andere gegevensdragers die aan de failliet in eigendom toebehoren. De curator heeft in beginsel recht op toegang tot die informatie, mits dit geschiedt op een wijze waarmee een zo groot mogelijke bescherming van de (privacygevoelige) privébestanden wordt gewaarborgd.

De curatoren van de failliet hebben de administratie van de failliet en van het door hem bestuurde concern (bestaande uit circa 157 vennootschappen) veilig gesteld. In dat verband zijn zij bij failliet thuis binnengetreden en hebben ter plaatse kopieën gemaakt van de digitale privé administratie van de vrouw en kinderen van de bestuurder. In een kort geding is aan de orde of dit terecht is.

De kort geding rechter (Rechtbank Oost-Brabant, 12062014) oordeelt dat als aannemelijk is dat zich op gegevensdragers van een derde informatie bevindt die tot de administratie van de failliet behoort, de curator – onder omstandigheden – de bevoegdheid heeft die gegevensdragers onder zich te nemen en te onderzoeken.

Wel dient een afweging plaats te vinden van de wederzijdse belangen, waaronder het belang op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In deze zaak bestond een grote verwevenheid tussen de bestuurder in privé en zijnvennootschappen. De kort geding rechter achtte het daarom voldoende aannemelijk dat zich op de gegevensdragers die de curatoren hadden aangetroffen in de woning administratie van failliet bevond. Daarom waren de curatoren bevoegd om die gegevensdragers te onderzoeken.

Lees meer…