Algemene voorwaarden

1. Davids Advocaten B.V. (“Davids Advocaten”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, waarvan de doelstelling is het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. Deze praktijk wordt mede uitgeoefend door personen die door Davids Advocaten zijn gecontracteerd.

2. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Davids Advocaten en op alle rechtsverhoudingen van Davids Advocaten met derden.

3. Onder de “aan Davids Advocaten verbonden personen” worden begrepen: (a) personen die werken, werkten of zullen werken voor of anderszins verbonden zijn, waren of zullen worden aan Davids Advocaten in de hoedanigheid van direct of indirect aandeelhouder, voormalige, bestaande en toekomstige deelnemingen van aandeelhouders, bestuurder, werknemer, adviseur, freelancer of in een andere hoedanigheid; en (b) Stichting Beheer Derdengelden Davids Advocaten (“Stichting Beheer Derdengelden”). Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar “personen” omvat de verwijzing naar natuurlijke personen, rechtspersonen en andere entiteiten.

4. Onder “cliënt” wordt verstaan de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit die met het oog op het verrichten van werkzaamheden door Davids Advocaten een overeenkomst met Davids Advocaten aangaat of zal aangaan of ter zake van deze werkzaamheden anderszins in een rechtsverhouding tot Davids Advocaten staat. Onder “werkzaamheden” wordt mede verstaan het verrichten van diensten of andere prestaties hoe ook genaamd. Voor zover dit niet reeds volgt uit de voorgaande zinnen in dit artikel 4, wordt onder de “werkzaamheden” mede verstaan werkzaamheden ten behoeve van derden verbonden aan de cliënt (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de cliënt). De werkzaamheden verricht voor die derden worden beschouwd als werkzaamheden voor cliënt. Cliënt is het daaraan verbonden honorarium aan Davids Advocaten verschuldigd en cliënt neemt op zich om – indien en voor zover van toepassing – het gedeelte van het honorarium voor de werkzaamheden die zien op de betreffende derde(n) aan die derde(n) door te belasten.

5. Davids Advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Dit geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door één of meer aan Davids Advocaten verbonden personen. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Davids Advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Davids Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om haar cliënten te identificeren. De cliënt dient alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden aan Davids Advocaten ter beschikking te stellen. Davids Advocaten is, totdat genoemde bescheiden zijn ontvangen, gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten.

7. Indien in verband met de aan Davids Advocaten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Davids Advocaten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Davids Advocaten zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Davids Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Davids Advocaten heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

8. Iedere aansprakelijkheid van Davids Advocaten voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Davids Advocaten of anderszins verband houdend met een aan Davids Advocaten verstrekte opdracht of een andere door Davids Advocaten ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Davids Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Davids Advocaten komt. Deze beperking van aansprakelijkheid van Davids Advocaten geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.

9. Indien om welke reden dan ook, onder de door Davids Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van Davids Advocaten, ongeacht de grondslag daarvan beperkt tot een bedrag van € 50.000 of – indien hetgeen de cliënt ter zake de opdracht, of het gedeelte daarvan in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Davids Advocaten heeft voldaan hoger is – tot dat betaalde bedrag met een maximum van € 100.000.

10. Alle vorderingsrechten jegens Davids Advocaten in verband met de uitvoering van de door Davids Advocaten verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade) vervallen één jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Davids Advocaten daarvoor. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens Davids Advocaten zijn uitgevoerd. Over een tekortkoming in de nakoming van de voornoemde werkzaamheden moet bij Davids Advocaten binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan – of wanneer dit redelijkerwijs had moeten worden ontdekt – schriftelijk worden geklaagd. Als bekwame tijd in de zin van art. 6:89 BW heeft een periode van drie maanden te gelden, waarna het recht om een beroep te doen op een gebrek in de prestatie vervalt.

11. Iedere aansprakelijkheid van de aan Davids Advocaten verbonden personen jegens de cliënt en derden verbonden aan de cliënt (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de cliënt) is uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt doet, mede namens de aan de cliënt verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mochten verkrijgen jegens de aan Davids Advocaten verbonden personen.

12. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en in artikel 11 kan op deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve van (i) iedere persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee, op welke grondslag ook, enige aansprakelijkheid rust of mocht komen te rusten en (ii) de aan Davids Advocaten verbonden personen en hun respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel.

13. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Davids Advocaten vrijwaart de cliënt Davids Advocaten en de aan haar verbonden personen voor, en zal de cliënt Davids Advocaten en de aan haar verbonden personen schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Davids Advocaten of de aan haar verbonden personen mocht hebben of jegens Davids Advocaten of de aan haar verbonden personen mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Davids Advocaten voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Davids Advocaten, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Davids Advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

14. De bepalingen van artikel 5, artikel 11, artikel 12 en artikel 13, en alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van de aan Davids Advocaten verbonden personen in het leven te roepen, zijn mede bedoeld als om niet gemaakte, onherroepelijke derdenbedingen ten gunste van de aan Davids Advocaten verbonden personen in de zin van artikel 6:253 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Davids Advocaten is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus, ransomware of andersoortige malware. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronisch handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in het elektronisch handelsverkeer worden aangegaan. Davids Advocaten kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

16. Tenzij anders overeengekomen, verricht Davids Advocaten haar diensten op voorschotbasis. Het honorarium voor de verrichte werkzaamheden wordt overeenkomstig het hierna bepaalde terstond opeisbaar nadat de werkzaamheden zijn verricht. De cliënt is aan Davids Advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Davids Advocaten worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Davids Advocaten verschuldigd de verschotten die Davids Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalt, en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.

17. Declaraties van Davids Advocaten moeten binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden betaald. Het is cliënt niet toegestaan hetgeen zij jegens Davids Advocaten is verschuldigd geheel of gedeeltelijk te verrekenen met eventuele vorderingen van de cliënt of derden op Davids Advocaten. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Davids Advocaten het recht, de wettelijke handelsrente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum.

18. Davids Advocaten en de aan haar verbonden Stichting Beheer Derdengelden kunnen in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gelden van de cliënt of van derden onder zich verkrijgen, die worden bijgeschreven op een door Davids Advocaten of Stichting Beheer Derdengelden aangehouden bankrekening bij een door hen aangewezen bank. Davids Advocaten, Stichting Beheer Derdengelden en/of het bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden zijn niet aansprakelijk indien deze bank zijn verplichtingen uit de rekeningcourantovereenkomst met Davids Advocaten of Stichting Beheer Derdengelden niet nakomt.

19. Indien de in artikel 18 bedoelde bank aan Davids Advocaten of Stichting Beheer Derdengelden negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

20. Davids Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Davids Advocaten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement (https://davidslaw.nl/privacy/).

21. De klachtenregeling van Davids Advocaten is van toepassing op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van Davids Advocaten De klachtenregeling is te vinden op https://davidslaw.nl/klachtenregeling/.

22. Iedere rechtsverhouding tussen Davids Advocaten en de cliënt die voortvloeit uit of verband houdt met de door of namens Davids Advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden, wordt beheerst door Nederlands recht. Voor zover sprake mocht zijn van een rechtsverhouding tussen een aan Davids Advocaten verbonden persoon en de cliënt, wordt ook die rechtsverhouding beheerst door Nederlands recht.

23. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Davids Advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de cliënt of derde betreffen, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam.

24. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

25. Davids Advocaten kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende werkzaamheden ten behoeve van de cliënt.