100.000 ondernemers lossen corona belastingschulden niet (tijdig) af

14-03-2023
Mark-Hendrik de Vries

Deze bijdrage bespreekt de stand van zaken van de terugbetaling van coronabelastingschulden, de opstelling van de Belastingdienst en de mogelijkheden voor levensvatbare ondernemingen om sneller hun (corona)belastingschulden te saneren. 

De cijfers

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft in zijn brief van 9 maart 2023 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de terugbetalingsregeling voor de coronabelastingschulden van ondernemers.

In oktober 2022 startte de betalingsregeling van 60 maanden voor de ruim 266.000 ondernemers met coronabelastingschulden van in totaal € 19,6 miljard.

Inmiddels zijn sinds de start van de betalingsregeling vier maandelijkse aflossingstermijnen verstreken. Gebleken is dat een grote groep ondernemers nog niet alle termijnbedragen heeft betaald. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van het betaalgedrag. Op 27 februari 2023 hebben 21.997 ondernemers volledig betaald, hebben 138.712 ondernemers de eerste 4 termijnen volledig betaald en hebben 103.514 ondernemers een betaalachterstand.

Van de 103.514 ondernemers met een betaalachterstand hebben 73.415 nog geen enkele aflossing gedaan. Dit betekent dat zij op de peildatum inmiddels vier termijnen achterlopen op de betalingsregeling.


Van de 103.514 ondernemers met een betaalachterstand zijn er 18.322 die daarnaast ook nieuwe belastingschulden maken.

Bij grote ondernemingen voldoen naar verhouding de meeste ondernemers volledig aan de betaaltermijnen. Betaalachterstanden komen verhoudingsgewijs het meeste voor bij het kleinbedrijf.

Zorgen Belastingdienst

De Belastingdienst maakt zich met name zorgen om de ruim 73.000 ondernemers die nog helemaal niets hebben afgelost en om de ruim 18.000 ondernemers die niet alleen achterlopen met de aflossingsverplichtingen, maar ook hun reguliere belastingen na 1 oktober 2022 niet hebben betaald. 14.000 ondernemers hebben nog helemaal niets afgelost én komen ook hun verplichtingen na 1 oktober 2022 niet na.

Overheid helpt alleen levensvatbare bedrijven

Van Rij noemt dat het vanuit economisch perspectief niet wenselijk is om als overheid bedrijven langdurig financieel te blijven ondersteunen. De inzet is erop gericht om in de kern levensvatbare ondernemingen te helpen. Dat betekent ook dat niet alle ondernemers met schulden deze periode doorkomen. Het aantal faillissementen is de afgelopen jaren historisch laag geweest en de verwachting is dat dit zal gaan stijgen. Soms kan hulp aan ondernemers ook bestaan uit begeleiding bij het stoppen van een onderneming, een sanering of een faillissement. De brief maakt helaas niet concreet hoe die hulp van de overheid eruitziet. 

Versoepelingen betalingsregeling

De Belastingdienst faciliteert verschillende versoepelingen van de betalingsregeling. Zo kunnen ondernemers eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden of twee kwartaaltermijnen krijgen. Ook is het mogelijk om de maandelijkse aflossingen om te zetten in kwartaalaflossingen. Door een combinatie van deze twee versoepelingen kan in de praktijk een adempauze van negen maanden gerealiseerd worden. Bedrijven die er financieel slecht voorstaan, maar die naar verwachting wel levensvatbaar zijn en een schuld hebben van € 10.000 of meer, kunnen onder voorwaarden de betalingsregeling van 60 maanden bovendien verlengen tot maximaal 84 maanden. Deze verzoeken kunnen sinds januari 2023 digitaal worden gedaan, hetgeen de toegankelijkheid vergroot.  

Intrekking betalingsregeling en coulance  

Desondanks is het onvermijdelijk dat de Belastingdienst de coronabetalingsregeling intrekt van ondernemers die structureel niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen, met als gevolg dat de totale belastingschuld in één keer moet worden betaald. Tegelijkertijd tracht de Belastingdienst onverminderd oog te hebben voor het belang van continuïteit van de onderneming. Daarom zal de Belastingdienst nog niet overgaan tot intrekking van de coronabetalingsregeling als er slechts één aflossingstermijn onbetaald is gebleven, terwijl aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling wel wordt voldaan. In dat geval stelt de Belastingdienst zich vooralsnog coulant op.

Interventies bij MKB ondernemingen

De Belastingdienst hanteert bij achterstanden een stappenplan van verschillende aanmaningen, waarvan de eerste dateert van half februari 2023. Ondernemers die geen actie nemen naar aanleiding van deze rapellen, ontvangen vanaf half mei 2023 een beschikking waarmee de betalingsregeling daadwerkelijk wordt ingetrokken. Ondernemers hebben dan nog 14 dagen de tijd om hun totale coronabelastingschuld te betalen en invorderingsmaatregelen (en bijbehorende kosten) te voorkomen. Voor de nieuwe schulden geldt dat daarvoor de reguliere invordering wordt opgestart, als deze niet tijdig betaald worden. Ook de verzending van deze beschikkingen vindt gefaseerd plaats om een piekbelasting bij de Belastingdienst te voorkomen.

€ 6 miljard naar verwachting nooit afgelost

Het kabinet heeft bij de Voorjaarsnota 2022 geraamd dat op 30%, ruim € 6 miljard euro, uiteindelijk niet zal worden afgelost. In juni 2023 volgt een nieuwe voortgangsrapportage.

Advies Davids Advocaten

De schuldenlast van levensvatbare bedrijven met onbetaalbare (corona) (belasting)schulden kan tegenwoordig relatief eenvoudig worden verminderd. Wij zien in onze praktijk succesvolle schuldherstructureringen door middel van crediteurenakkoorden. Een nieuw akkoord instrument is de WHOA, wat ons betreft een gamechanger. Naast crediteurenakkoorden kan een herstructurering via faillissement of surseance een goed alternatief zijn. We begeleiden u graag.